Дейност

МОРСКО ТЪРГОВСКО ПРАВО

Ние осигуряваме правно обслужване във всички области на морското право:

Работим по задържане (арест) на кораби пред българска и чужда морска и речна администрация и компетентен съд за законово регламентирани задължения и при проблеми с безопасността на корабоплаването. Защитаваме интересите на клиента и при обратната хипотеза за тяхното освобождаване.

Работили сме по дела свързани със сблъсквания и корабокрушения на кораби и уреждане на взаимни претенции в тази връзка.

Изготвяме договори за ипотека на морски кораби и вписването им в регистрите на българската и чуждестранни администрации.

Предлагаме комплексно правно обслужване при контактите на клиенти с Морска и Пристанищна администрации на Р. България за фирми и отделни морски лица, български и чужди.

Извършваме пълен пакет на услугата „регистрация на кораб – търговски, яхти и др., включително и извършване на предварителен сървей (преглед) на кораба, както и осигуряване на допълнително корабно оборудване при първична регистрация.

Осъществявали сме представителство по редица въпроси, касаещи морските карго и каско застраховки, както за корабособственици така и за P&I застрахователи.

Извършване на консултации при изготвяне на договори за превоз на стоки по море (Charter-Party & Contract of Affreightment) и река.

Консултиране и изготвяне на договори за посредничество при наемане на работа на морски специалисти и тяхната регистрация по надлежния ред в Агенцията по заетостта;

Консултиране и представителство при водене на спорове възникнали от неизпълнение договори за превоз по море и река.

Консултиране и представителство при трудови спорове с международен характер (за моряци плаващи под чужд флаг ) относно претенции за обезщетения от злополуки при работа на море и неполучени възнаграждения.

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО

Агенцията осъществява представителство и консултира клиенти при правни проблеми пред публичната администрация на Гражданското въдухоплаване. Оказва специализирирани правни услуги свързани с регистрация на въздухоплавателни средства, проблеми с регистрацията на частни въздухоплавателни компании , правни сделки, трудови спорове с международен елемент за летци .

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Предлагаме консултантски услуги по учредяване и преценка за избиране типа търговско дружество, регистрация на дружества по Търговския закон и ЗЮЛНЦ .
Консултираме наши клиенти във връзка с изготвянето на различни видове търговски договори.

ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ

Агенцията има дългогодишен опит в изработване на анализи (включително и правни) за прогнозни перспективи на клиентите си, както и изготвяне на средносрочни и дългосрочни стратегии. Ние сме една от първите на пазара консултантски фирми във сферата на приватизацията.

КОНЦЕСИИ И ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ

След като в икономиката на България приватизационният „бум” затихна, ние акцентираме върху проблемите свързани с концесиите и тесно преплетените с тях чужди инвестиции. Основните ни цели са в посока – пристанища, летища, подземни богатства, минерални извори, стадиони, спортни обекти и др.

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛНИ ПРОЕКТИ И ЕВРОКОРИДОРИ

Средищното място на България на Балканите и релностите свързани с факта, че 5 от 10-те еврокоридора пресичат нашата страна, концентрира вниманието ни върху правната проблематика свързана с трансконинентален пренос на енергия, както и изграждането на еврокоридорите в частта им в България и на Балканите.

ЕМИГРАНТСКО ПРАВО

Стратегическото място на България, членството и в Евросъюза са реалности, които привличат интереса на чужди граждани и бизнесмени към временно и постоянно пребиваване у нас. Интереси към родината си проявяват все повече и представители на старата емиграция. Тези обстоятелства и перспективи ни аргументираха да работим вече повече от 10 години в тази сфера.

ФУТБОЛНО ПРАВО

Футболното право е специфична и актуална материя, която не е добре позната у нас. Основният правен проблем е свързан с прилагането на многбройните нормативни актове на Световната организация - ФИФА, както и Европейския и аналог - УЕФА и преплетените интереси на футболисти, клубове, мениджъри от една страна и футболната централа от друга. Цялата нормативна база у нас е изготвена по принцип в съзвучие с международните правила. Материята е динамична, интересите са значителни, ние имаме богат и многогодишен опит.

КОНКУРЕНТНО ПРАВО

Ограничаването на конкуренцията от страна на държавните предприятия мастодонти и от страна на държавата създава значителни пречки пред свободата на предприемачеството. Подобен проблем създават и някои вече приватизирани предприятия, които се оказват извънредно фаворизирани в бранша по договор за приватизация. Агенцията има опит при воденето на дела свързани с пристанищните услуги и др. пред Върховния административен съд.

БАНКИ И ИНВЕСТИЦИИ

Работили сме за редица банки на които сме били правни консултанти във връзка с оценката на риска при инвестициите в закупуване на кораби, както и относно вписването на ипотеки на кораби в съответните корабни регистри - както в Р. България, така и в чужбина.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪДИЛИЩА И АРБИТРАЖ

Осъществяваме съдебна защита на нашите клиенти с опитни адвокати пред всички съдебни инстанции в България, както и пред вътрешен и международен арбитраж.